persian-book-a-byte-of-python

معرفی زبان برنامه نویسی پایتون – جلسه اول

در آموزش های این زبان در سایت از ورژن قدیم پایتون استفاده شده است شما برای اشتفاده از ورژن جدید این زبان باید دستورات را داخل پرانتز قرار دهید ماند زیر :

 

پایتون نمونه اي از یک زبان سطح بالا است. از دیگر زبان هاي سطح بالا که ممکن است تا به حال شنیده باشید، می توان بیسیک، پاسکال، فورترن را نام برد.

همانطور که ممکن است شما هم انتظار داشته باشـید، در مقابـل واژة «زبـان سـطح بـالا»، «زبان سطح پایین» هم وجود دارد که براي نمونه میتوان زبان اسمبلی را نام برد.

کامپیوترها تنها برنامههایی را میتوانند اجرا کنند، کـه بـه زبـان ماشـین تبـدیل شـده باشـند. بدینسان برنامههایی که در یک زبان سطح بالا نوشته شدهاند، باید قبل از اجرا پردازش شوند و به زبان ماشین ترجمه شوند. این پردازش اضافه مدتی زمان میبرد، که این اشکال کوچک زبانهاي سـطح بـالا است.

اما مزایاي این نوع زبانها بسیارند: اول اینکه برنامهنویسی در زبـانهـاي سـطحبـالا بـه مراتـب سادهتر است. در نوشتن برنامهها به زبانهاي سطح بالا وقت کمتري مصـرف مـیشـود و خوانـدن آنهـا سادهتر و سریعتر انجام میگیرد. اشکالزدایی آنها راحتتر است و به زبان محاوره هم نزدیـکترنـد. دوم اینکه، زبانهاي سطح بالا قابل حمل هستند، به این معنی که آنها میتوانند روي انواع کامپیوترها اجـرا شوند بدون اینکه نیازي به ویرایش و تغییر داشته باشند. برنامه هاي سطح پایین تنها بر روي نوع خاصی از ماشین ها قابل اجرا هستند و براي اجرا شدن روي انواع دیگر نیاز به بازنویسی دارند.

توجه به این مزایا تقریباً همۀ برنامه ها در زبانهاي سطح بالا نوشته میشوند. زبانهاي سـطح پایین تنها در موارد خاصی کاربرد دارند.

دو دسته از برنامهها که زبانهاي سطح بالا را بـه زبـانهـاي سـطح پـایین پـردازش مـیکننـد مفسرها و کامپایلرها هستند. یک مفسر، برنامۀ سطح بالا را میخواند و اجرا میکند، بدین معنی کـه مفسر آنچه را که برنامه میگوید انجام میدهد. مفسر برنامه را خط بـه خـط مـیخوانـد و محاسـبات را انجام میدهد:

یک کامپایلر برنامه را میخواند و قبل از اینکه اجرا کند آن را بـهطـور کامـل بـه زبـان ماشـین ترجمه میکند. در این مورد برنامۀ سطح بالا کد مبدأ و برنامۀ ترجمه شده را کد مقصد یا قابل اجـرا مینامند. یک بار که برنامه کامپایل شود، میتوانید آن را بدون ترجمۀ مجدد به دفعات اجرا کنید:

ایتون یک زبان تفسیري معرفی شده اسـت، زیـرا برنامـههـاي پـایتون بـهوسـیلۀ مفسـر اجـرا میشوند. دو راه براي استفاده از مفسر وجود دارد: حالت خط فرمان و حالت اسکریپت.

در حالت خط فرمان، شما برنامه هاي پایتون را تایپ میکنید و مفسر نتیجه را چاپ میکند:

دو خط اول این مثال، فرمانی است که مفسر پایتون را اجرا میکند. دو خط بعد پیغـامهـایی از سوي مفسر هستند. خط پنجم با علامت <<< شروع میشود که مفسر پایتون از این علامت بـه عنـوان اعلان استفاده میکند. ما دستور print 1+1 را تایپ میکنیم و پس از فشردن کلید Enter مفسر ۲ را جواب میدهد .

دیگر اینکه شما میتوانید برنامه را در یک فایل بنویسید و از مفسر براي اجراي محتویات فایـل استفاده کنید. چنین فایلی را اسکریپت مینامند. براي مثال ما از یک ویرایشـگر متنـی جهـت سـاختن فایلی با عنوان latoya.py و مضمون زیر استفاده میکنیم:

به عنوان قرارداد، فایلهاي پایتون پسوند py. دارند.

۱ براي اجراي برنامه باید نام اسکریپت را به مفسر اعلان کنیم :

در دیگر محیطهاي پیشرفته جزئیات اجراي برنامهها ممکن است متفاوت باشد. همچنین اغلب برنامهها جذابتر از این هستند.

اغلب مثالهاي این کتاب در خط فرمان اجرا شدهاند. کار کردن در خط فرمان جهت آزمایش و توسـعۀ برنامه راحتتر و مناسبتر است، زیرا شما میتوانید برنامهها را تایپ و بلافاصله اجرا کنید. وقتی که یک برنامۀ صحیح را در حالت خط فرمان بهدست آوردید، میتوانید آن را در یک اسکریپت ذخیره کنید و از این پس آن را ویرایش یا اجرا کنید.

///////جای تست منبع


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *